doSłownie - instrukcja obsługi programu
 

Drukuj instrukcję  Drukuj...

  1. Wstęp
  2. Instalacja i rejestracja programu
  3. Ustawienia opcji programu
  4. Zamiana na słownie
  5. Wstawiania bieżącej daty
  6. Wykreskowanie
  7. Numeracja paragrafów
  8. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
  9. Kalkulator Opłat Notarialnych
10. Moduł Klienci
11. Funkcja "doSłownie" w Excelu


1. Wstęp
doSłownie jest programem wspomagającym tworzenie aktów notarialnych w edytorze tekstu Microsoft Word. Składa się z kilku modułów, z których każdy realizuje odmienną funkcję. Każda z funkcji może być uruchomiona za pomocą przycisku w pasku narzędzi, a niektóre z nich również przy pomocy zdefiniowanego przez użytkownika klawisza skrótu (lub kombinacją kilku klawiszy).

Zamiana na słownie
doSłownie Automatycznie tworzy opis słowny dla wartości napisanych przy pomocy liczb. Aby utworzyć reprezentację słowną wystarczy, po napisaniu wartości za pomocą cyfr, kliknąć w narzędzie "doSłownie" (jego nazwa pojawia się gdy kursor myszki zostanie na nim umieszczony przez chwilę) lub nacisnąć klawisz skrótu. Program rozpoznaje następujące typy wartości liczbowych: kwoty pieniężne (PLN, Dolary, Euro, CHF), daty, części ułamkowe, powierzchnie, objętości, numery zawierające znak łamania ( / ) oraz liczby bez żadnych znaków szczególnych.

Bieżąca data
Wstaw datę Pozwala na wstawienie w miejsce, w którym znajduje się kursor, bieżącej daty. Możliwy jest wybór formatu daty oraz równoczesne wstawienie interpretacji słownej.

Wykreskowanie
Wykreskuj/Usuń wykreskowanie Służy do obsługi "wykreskowania" znakiem lub ciągiem znaków zdefiniowanym przez użytkownika (np. "-") niezapisanych do końca linii w całym dokumencie, jego części lub w bieżącej linii.
Wciśnięcie przycisku "Wykreskuj" wpisuje znaki wypełnienia. Przycisk "Usuń wykreskowanie" usuwa wcześniej wstawione znaki.


Numeracja Paragrafów
Wstaw paragraf/Aktualizuj numercję Pozwala na automatyczną numerację oraz wstawianie nowych nagłówków paragrafów.
Wciśnięcie narzędzia "Numeruj paragrafy" spowoduje, że nagłówki paragrafów zostaną poprawnie ponumerowane od pierwszego do ostatniego.
Narzędzie "Wstaw paragraf" wstawia w aktualnym położeniu kursora nowy nagłówek paragrafu oraz przenumeruje wszystkie paragrafy w bieżącym dokumencie, łącznie z tym, który właśnie został wstawiony.

Kalkulator Opłat Notarialnych
Kalkulator Opłat Notarialnych Umożliwia obliczenie wszystkich opłat związanych z aktem notarialnym oraz ich wprowadzenie do bieżącego dokumentu, łącznie z interpretacją słowną.
Kalkulator działa inteligentnie: dla każdego dokumentu zapamiętuje kwoty użyte do obliczeń. Jeśli któraś z nich zmieni się, nie trzeba wprowadzać wszystkiego od początku, wystarczy nanieść poprawkę do zmienionej kwoty a wyniki obliczeń zostaną automatyczne zmodyfikowane w dokumencie (również postać słowna).

Klienci
Klienci Pozwala zapisywać, przechowywać i w dowolnym momencie wykorzystywać w akcie notarialnym dane klientów, którzy korzystają z usług Państwa kancelarii.


PKD
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) Pozwala na wyszukiwanie kodów PKD wraz z ich interpretacją słowną oraz ich wprowadzenie do bieżącego dokumentu.Pasek narzędzi "doSłownie"
Wszystkie wyżej przedstawione funkcje uruchamia się za pomocą ikon (przycisków, narzędzi) zgrupowanych w odrębnym, pionowym pasku narzędzi - "doSłownie".

Użytkownik może przemieścić każdą z tych ikon w dowolne miejsce innego paska narzędzi.
W tym celu należy:
- z menu "Narzędzia" wybrać polecenie "Dostosuj"
- po otwarciu okna "Dostosuj" za pomocą myszki przenieść (lub skopiować, trzymając równocześnie klawisz CTRL naciśnięty) w dowolne miejsce innego paska narzędzi.

Pasek narzędzi "doSłownie" można również przenieść w inne miejsce ekranu klikając w "uchwyt" paska i przesuwając go w wybrane miejsce.

W razie potrzeby (np. po skopiowaniu potrzebnych ikon na inny pasek narzędzi) można zupełnie ukryć pasek "doSłownie", klikając prawym przyciskiem myszki w dowolny pasek narzędzi i następnie odznaczając pasek "doSłownie".

Każda z przedstawionych wyżej funkcji może być również uruchamiana zdefiniowanym przez użytkownika klawiszem skrótu.
Definiowanie skrótów klawiszowych zostało opisane w dalszej części tego dokumentu, w rozdziale
Ustawienia opcji programu


2. Instalacja i rejestracja programu
Instalacja
Program doSłownie może być zainstalowany na komputerze PC z działającym edytorem tekstu MS Word w wersji 97 lub nowszej.

Aby zainstalować doSłownie:
- jeśli posiadasz płytkę CD z programem, włóż ją do czytnika CD, poczekaj parę sekund, instalacja rozpocznie się samoczynnie
- jeśli pobrałeś z Internetu plik instalacyjny "setup.exe", należy go uruchomić z miejsca, na którym został on zachowany na dysku komputera
- jeśli posiadasz dystkietkę instalacyjną, włóż ją do czytnika dystkietek, a następnie wybierz Start > Uruchom i w polu "otwórz" wpisz a:\setup, gdzie "a:" jest oznaczeniem czytnika dystkietek.

Instalacja jest bardzo prosta i ogranicza się do wybrania przycisku "Dalej" w oknie, które pojawi się po rozpoczęciu procesu instalacji.

Uwagi:

Instalacja programu może odbyć się tylko wtedy, gdy edytor tekstu Ms Word w wersji 97 lub późniejszej jest zainstalowany na tym samym komputerze.
W momencie instalacji, edytor Ms Word musi być wyłączony.
Po zainstalowaniu programu doSłownie przy pierwszym uruchomieniu edytora Ms Word, może pojawić się okno przedstawione na poniższym rysunku. Należy zaznaczyć opcję "Zawsze ufaj makrom tego wydawcy", a następnie wybrać przycisk "Włącz makra".Jeśli w przyszłości będziesz zmieniał wersję edytora Ms Word na nowszą, i okaże się, że program doSłownie przestał działać, zainstaluj go ponownie.


Jeśli posiadasz dystkietkę licyncyjną programu, dokonaj rejestracji wg. opisu w następnym punkcje. Jeśli nie posiadasz dystkietki licencyjnej, program zostanie zainstalowany w trybie testowym, co oznacza, że będziesz mógł skorzystać z jego funkcji określoną ilość razy.


Rejestracja
W celu zarejestrowania programu należy włożyć dystkietkę licencyjną do czytnika i zainstalować program. Rejestracja dokona się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu edytora Ms Word.
Zostanie wyświetlona informacja o znajdującej się na dyskietce licencji oraz propozycja jej zainstalowania.
Jeśli jesteś wymienionym w licencji użytkownikiem, oraz ilość zainstalowanych programów nie przekracza ilości przyznanych licencji, potwierdź operację rejestracji licencji.

Jeśli chcesz dokonać rejestracji programu w okresie późniejszym, w edytorze Ms Word wybierz polecenia Narzędzia > doSłownie - opcje a następnie przyciski Licencja > Rejestruj


Odinstalowanie programu
Aby odinstalować program doSłownie, skorzystaj ze standartowej funkcji Windows Usuń/dodaj programy (Start > Ustawienia > Panel sterowania > Usuń/dodaj programy > doSłownie)


3. Ustawienia opcji programu
Aby użytkownik mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji programu "doSłownie", konieczne jest ustawienie parametrów programu, pozwalających określić sposób jego działania.

doSłownie - opcje Aby otworzyć okno pozwalające na ustawienie opcji programu, w edytorze tekstu Microsoft Word, wybierz menu "Narzędzia", a następnie "doSłownie - opcje".
Ten sam efekt można uzyskać wybierając narzędzie "doSłownie - opcje" z paska narzędzi.

Okno posiada kilka "zakładek":
doSłownie - opcje

Zakładka "doSłownie" - określa sposób działania modułu zamieniającego wartości liczbowe na wersję słowną.
Klawisz skrótu - to klawisz (lub kombinacja kilku klawiszy) który tak samo jak ikona w pasku narzędzi, uruchomi automatyczną zamianę na słownie.
Aby zdefiniować klawisz skrótu ustaw kursor w polu "Nowy", naciśnij żądany klawisz lub kombinację klawiszy, następnie naciśnij przycisk "Przypisz". Jeśli wprowadzony klawisz skrótu jest już używany przez program Word, nazwa dotychczas przypisanej do tego skrótu funkcji wyświetli się pod polem "Nowy".

Uwaga: Zdefiniowany klawisz skrótu jest wspólny dla wszystkich typów wartości liczbowych.


Opcje dostępne dla funkcji "doSłownie":

Nawiasy - dla każdego typu wartości można określić rodzaj nawiasów, w które ujęty zostanie napis słowny. Dla daty, przy zaznaczonej opcji "Zamień słownie i liczbowo" w nawiasy zostanie ujęta postać liczbowa daty.

Prefiks - dla każdego typu wartości ustalić można ciąg znaków, który poprzedza napis słowny.
Na przykład, jeśli dla kwot pieniężnych jako prefiks wpiszemy "słownie:", słowny zapis 1500 zł będzie następujący: (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
Domyślnie ustawiony jest tylko jeden prefiks, "Dnia", poprzedzający daty.

Po przecinku jako ułamek - dla niektórych typów wartości liczbowych można wybrać sposób interpretacji części dziesiętnych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, przydładowa część ułamkowa będzie pisana w sposób następujący:
  .... 56/100
w przeciwnym wypadku:
  .... pięćdziesiąt sześć groszy (lub "i pięćdziesiąt sześć setnych")

Nigdy nie odmieniaj - dotyczy kwot pieniężnych, oraz części ułamkowych, pozwala na zrezygnowanie z odmiany postaci słownej w przypadku, gdy przed kwotą liczbowo występuje wyrażenie "w wysokości" lub "w kwocie". Na przykład, jeśli ta opcja jest zaznaczona rozszerzenie słowne po wyrażeniu "w kwocie 150,- " będzie się przedstawiało w sposób następujący:
  w kwocie 150,- (sto pięćdziesiąt złotych)
a w przeciwnym przypadku (gdy opcja "Nigdy nie odmieniaj" jest nie jest zaznaczona):
  w kwocie 150,- (stu pięćdziesięciu złotych)

W przypadku części ułamkowych, gdy ta opcja jest zaznaczona, odmiana wartości słownej nie będzie dokonywana jeśli przed wyrażeniem liczbowym znajduje się słowo "po" lub "w".

Format powierzchni słownie - dotyczy reprezentacji słownej powierzchni. Użytkownik może wybrać jedną spośród czterech możliwych form wyrażenia postaci słownej powierzchni:
..ha - postać słowna powierzchni wyrażona będzie wyłącznie za pomocą hektarów.
..ha..a..m2 (ustawiona domyślnie po instalacji programu) - postać słowna przedstawiona za pomocą hektarów, arów i metrów kwadratowych.
..ha ..m2 - pozwala na uzyskanie słownej interpretacji powierzchni w postaci hektarów oraz metrów kwadratowych.
..m2 - pozwala uzyskać interpretacje słowna powierzchni wyrażona w metrach kwadratowych.

Np.: 2ha 50a zostanie, w przypadku zaznaczenia "..ha" zapisane słownie jako:
  dwa i pięć dziesiątych hektara
w przypadku zaznaczenia "..ha..a..m2":
  dwa hektary pięćdziesiąt arów
w przypadku zaznaczenia "..ha ..m2":
  dwa hektary pięć tysięcy metrów kwadratowych
a w przypadku "..m2":
  dwadzieścia pięć tysięcy metrów kwadratowych

Uwaga 1: Jak widać z powyższego przykładu, format postaci słownej powierzchni jest niezależny od sposobu pisania powierzchni liczbami. Zależy on wyłącznie od ustawienia opisanej powyżej opcji .

Uwaga 2: Możliwe są również inne zapisy cyfrowe powierzchni, są one opisane w dalszej części tej instrukcji.


Rok na końcu - dotyczy zapisu dat.
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, zapis roku będzie wyglądał w sposób następujący:
  ... tysiąc dziewięćset siedemnastego roku
w przeciwnym wypadku:
  ... roku tysiąc dziewięćset siedemnastego

Zamień daty słownie i liczbowo - opcja ta pozwala na wstawienie słownej interpretacji daty przed datą wyrażoną cyframi. Na przykład, przy zaznaczonej opcji (oraz przy zaznaczonych nawiasach):
  .... 14-06-2002
uruchomienie modułu "doSłownie" wyświetli:
  ... czternastego czerwca dwa tysiące drugiego roku (14-06-2002)
a jeśli parametr nie jest zaznaczony:
  ... 14-06-2002 (czternastego czerwca dwa tysiące drugiego roku)

Domyślnie, parametr ten jest zaznaczony.

Odmień tysiące lat - pozwala na wyrażenie roku w formie dopełniacza.

Np. jeśli parametr jest zaznaczony, postać słowna 15-03-2002 będzie następująca:
  ... dwutysięcznego drugiego roku
w przeciwnym wypadku:
  ... dwa tysiące drugiego roku

Separator części - dotyczy części ułamkowych liczb ze znakiem łamania, pozwala na określenie sposobu ich słownego zapisu.

Przykładowo, jeśli ustawimy znak "/" jako separator to napisy słowne będą miały postać:
  124/480 (sto dwadzieścia cztery / czterysta osiemdziesiąt)
  w 124/480 cz. (stu dwudziestu czterech / czterysta osiemdziesiątych) częściach

'Części' poza nawiasem - dotyczy części ułamkowych. Pozwala na zamknięcie nawiasu przed słowem części (tak jak na podanym powyżej przykładzie). Jeśli opcja nie jest zaznaczona (domyślne opcja ta nie jest zaznaczona), zamiana wygląda następująco:
  w 124/480 cz. (stu dwudziestu czterech / czterysta osiemdziesiątych częściach)

Czcionka - grupa opcji pozwalających na ustawienie, dla każdego typu wartości liczbowych, krój czcionki, którą zostanie zapisana interpretacja słowna.


Zakładka "Wstaw datę" - określa sposób działania funkcji wstawiania bieżącej daty.

Klawisz skrótu - umożliwia zdefiniowanie klawisza skrótu, który wywoływać będzie funkcję "Wstaw bieżącą datę". Sposób postępowania jest identyczny jak w zakładce "doSłownie".

Wstaw również zapis słowny - umożliwia automatyczne wprowadzenie, wraz z bieżącą datą, jej postaci słownej. Zapis słowny daty odpowiadać będzie ustawieniom daty z opisanej wyżej zakładki "doSłownie".

Format wstawianej daty - pozwala wybrać format w jakim bieżąca data zostanie wstawiona do dokumentu. Domyślnie będzie to data w formacie zgodnym z ustawieniami komputera (Start > Ustawienia > Panel sterowania > Ustawienia regionalne > Data).


Zakładka "Wykreskuj" - pozwala na określenie sposobu działania modułu uzupełniania niezapisanych do końca linii.

Klawisz skrótu - "Wykreskuj" oraz "Usuń wykreskowanie", pozwala na zdefiniowanie klawiszy skrótu, które wywoływać będą odpowiednio obie te funkcje. Sposób postępowania jest identyczny jak w zakładce "doSłownie".

Wykreskuj używając ciągu znaków - pozwala użytkownikowi zdefiniować znak lub ciąg znaków, którym będą "wykreskowane" końce linii. Więcej szczegółów dotyczących prawidłowego ustawienia ciągu znaków znajduje się w rozdziale poświęconym korzystanie z modułu "Wykreskuj".

bez względu na znak kończący linię - umożliwia działanie funkcji "wykreskuj" również wtedy, gdy linia nie jest zakończona żadnym ze znaków przestankowych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona wykreskowane będą również linie w akapitach nie "wyjustowanych".

tylko bieżącą linię - jeśli zaznaczona, ta opcja spowoduje, że działanie funkcji wykreskowującej oraz usuwającej wykreskowanie będzie limitowało się tylko do linii, w której znajduje się kursor. Wykreskowanie odbywać się będzie bez względu na to jaki jest znak kończący linię.


Zakładka "§ - numeracja" - pozwala na zdefiniowanie ustawień modułu automatycznej numeracji paragrafów.

Klawisze skrótu - pozwalają na uruchamianie funkcji "Numeruj paragrafy" oraz "Wstaw paragraf" za pomocą dowolnie zdefiniowanego przez użytkownika klawisza skrótu. Sposób postępowania jest analogiczny do opisanego w zakładce "doSłownie".

Symbol paragrafu - pozwala użytkownikowi zdefiniować znak lub ciąg znaków, którym oznaczone są tytuły paragrafów. Domyślnie tym znakiem jest "§ " (paragraf + spacja).

Typ numeracji - umożliwia wybór pomiędzy numeracją cyframi arabskimi oraz rzymskimi.

Znaki po numerze paragrafu - pozwala określić ciąg znaków występujący bezpośrednio po numerze paragrafu. Domyślnie tym znakiem jest kropka. Np. jeśli chcemy, aby nagłówek paragrafu wyglądał następująco:
   § 1).
jako ciąg znaków następujących po numerze paragrafów należy wstawić znaki ")." (nawias + kropka).

Po każdorazowej zmianie jednego z wyżej opisanych parametrów, w polu "Przykład" pokazany zostanie nagłówek paragrafu, taki jaki byłby wprowadzony do dokumentu.

Uwaga: jeśli użytkownik pracuje na starych dokumentach, utworzonych bez programu doSłownie, lub w wersjach wcześniejszych niż 3.61, dla poprawnego działania modułu, konieczne jest weryfikacja wyżej opisanych parametrów!

Zakładka "PKD" - pozwala na określenie sposobu działania modułu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Rozpocznij ciągiem znaków - ciąg znaków, które zostaną wstawione przed kodem PKD oraz jego postacią słowną.

Znaki pomiędzy kodem i tekstem - ciąg znaków, który zostaną wstawione pomiędzy kodem PKD a jego postacią słowną.

Zakończ ciągiem znaków - ciąg znaków, które zostaną wstawione po kodzie PKD oraz jego postaci słownej.

Zamień kolejność kod/tekst - domyślnie, kod PKD jest wstawiany na przed jego postacią słowną. Jeśli chcesz, aby było odwrotnie, czyli aby tekst poprzedzał kod, opcja ta powinna być zaznaczona.

Po każdorazowej zmianie jednego z wyżej opisanych parametrów, w polu "Przykład" pokazany zostanie przykładowy kod PKD w postaci w jakiej zostanie on wprowadzony do dokumentu.


Zakładka "Inne" - umożliwia ustawienie klawiszy skrótu dla modułów "Kalkulator Opłat Notarialnych" i "Klienci" oraz:

Ukryj pasek narzędzi "doSłownie" - zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie paska narzędzi doSłownie. Dostęp do okna konfiguracyjnego programu możliwy będzie wówczas jedynie przez menu "Narzędzia > doSłownie - opcje".


Dodatkowo w oknie "doSłownie - opcje" znajdują się następujące przyciski:

Licencja - pokazuje okno z informacją o licencji programu. W przypadku, gdy program zainstalowany został w trybie testowym (bez rejestracji), okno to umożliwia dokonanie rejestracji licencji.

Aktualizacja - w przypadku, gdy komputer podłączony jest do Internetu, użycie tego przycisku sprawdza, czy dostępna jest nowsza wersja programu doSłownie. Jeśli tak, otwarta zostanie
strona z której można pobrać aktualizację

Instrukcja - otwiera niniejszy dokument.
Instrukcję można rwnież otworzyć z menu edytora Ms Word wybierając:
   Pomoc > doSłownie - instrukcja obsługi

Ok - zatwierdza wprowadzone zmiany i zamyka okno "doSłownie - opcje".


4. Zamiana na słownie
W miejscu, w którym wartość liczbowa ma być napisana słownie, przerwij pisanie.

W podanym przykładzie jest to po kwocie 156 zł. Pionowa kreska pokazuje miejsce kursora na ekranie.

Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy w narzędzie "doSłownie", pokazane na rysunku obok. Być może Twój pasek narzędzi wygląda nieco inaczej ale charakterystyczny obrazek narzędzia "doSłownie" odnajdziesz bez problemu.

Zamiast przycisku, możesz użyć również dowolnego klawisza skrótu, należy go jednak wcześniej zdefiniować - patrz "Ustawienia opcji programu - zakładka "doSłownie" we wcześniejszej części tego dokumentu.


Po klinięciu w narzędzie "doSłownie" (lub naciśnięciu klawisza skrótu) zobaczysz na ekranie:W analogiczny sposób możesz jednym kliknięciem napisać słownie nie tylko liczby ale także daty, powierzchnie z jednostkami miary, objętości, kwoty z oznaczeniem waluty, części ułamkowe oraz numery ze znakiem łamania. Poniżej podano wszystkie typy wartości, które mogą być automatycznie wyrażane w postaci słownej.

Liczby
całkowite
   42567 zapis bez odstępów miedzy tysiącami
   42 567 zapis z odstępami miedzy tysiącami
   42.567 zapis z kropką miedzy tysiącami

z częścią dziesiętną
   42567,25 zapis bez odstępów miedzy tysiącami
   42 567,25 zapis z odstępami miedzy tysiącami
   42.567,25 zapis z kropką miedzy tysiącami

Uwagi:
- Wartości po przecinku są interpretowane z dokładnością do 4 miejsc
- Maksymalna wielkość liczby, uwzględniana przez program, to: 2 147 483 647,99 (dwa miliardy sto czterdzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych)
- Znak oddzielający jedności od części dziesiętnych powinien być taki, jak w ustawieniach regionalnych Windows ("Panel Sterowania" >" Ustawienia Regionalne" >" Liczba"). Zazwyczaj jest to przecinek. Jeśli chcesz używać kropki jako separatora części dziesiętnych, ustaw kropkę w ustawieniach regionalnych Windows.


Kwoty pieniężne
Kwoty pieniężne, podobnie jak zwykłe liczby, mogą być pisane z odstępami (albo kropkami) oddzielającymi tysiące lub bez nich. Dodatkowo różnie może być umieszczone oznaczenie waluty: bez spacji, ze spacją, z kropką lub bez na końcu. Na przykład wszystkie poniższe zapisy cyfrowe zostaną poprawnie zinterpretowane:
   42567,25zł
   42567,25zł.
   42567,25 zł
   42567,25 zł.
   42 567,25zł
   42.567,25 zł.

Powyżej podano kwoty z groszami. Analogicznie umieszcza się oznaczenie "zł" w przypadku, gdy nie występują grosze. Dla kwot pieniężnych bez części dziesiętnych możliwe są również następujące dwa zapisy (bez względu na to jaki jest ustawiony znak separatora części dziesietnych):
   150,- zł lub 150,-
   150.- zł lub 150.-

Oprócz symbolu pieniężnego "zł" można używać również symbolu PLN.
Rozpoznawane są również następujące symbole pieniężne:
   USD i $ (Dolary USA)
   EUR i (Euro)
   CHF (Franki szwajcarskie)
Np.:
   1520,50 USD (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia dolarów pięćdziesiąt centów)
   15 000,- EUR (piętnaście tysięcy euro)
   150,45 € (sto pięćdziesiąt euro czterdzieści pięć eurocentów)
   75498 CHF (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem franków szwajcarskich)

W przypadku gdy przed wartością liczbową znajduje się słowo "kwocie" lub "wysokości" interpretacja słowna może być odmienna. Jeśli w ustawieniach programu (zakładka doSłownie > Typ przekształcanych liczb = Kwoty pieniężne) opcja "Nigdy nie odmieniaj" nie jest zaznaczona, interpretacja słowna będzie wyglądała na przykład tak:
   156,- (sto pięćdziesiąt sześć złotych)
   w kwocie 156,- (stu pięćdziesięciu sześciu złotych)
   w wysokości 156 zł (stu pięćdziesięciu sześciu złotych)

Daty
Przy pisaniu dat, znakiem rozdzielającym dni, miesiące i lata może być kropka, myślnik lub kreska ukośna.
   14-10-2002 data z kreskami (myślnikami)
   14.10.2002 data z kropkami
   14/10/2002 data z ukośnikami

Po cyfrach roku może być dodatkowo umieszczona literka "r".
   14.10.2002r "r" bez odstępu i bez kropki
   14-10-2002 r "r" z odstępem, bez kropki
   14/10/2002r. "r" bez odstępu, z kropką
   14.10.2002 r. "r" z odstępem i z kropką

Dopuszczalny jest również zapis daty w odwrotnej kolejności:
   2002-10-14 data w kolejności rok - miesiąc - dzień
   2002.10.14 data w kolejności rok.miesiąc.dzień

Data może być również pisana w postaci z miesiącem wyrażonym słownie, np. 15 marca 2003

Części ułamkowe
Aby został napisany słownie ułamek części, po liczbie ułamka należy napisać skrót "cz", w sposób opisany poniżej:
   13/128cz "cz" bez odstępu i bez kropki
   13/128 cz "cz" z odstępem, bez kropki
   13/128cz. "cz" bez odstępu, z kropką
   13/128 cz. "cz" z odstępem i z kropką

Zamiast "cz" można również używać słowa "części"

W przypadku gdy przed wartością liczbową znajduje się słowo "w" lub "po" interpretacja słowna będzie odmienna. Przykład:
   167/2500 cz (sto sześćdziesiąt siedem dwa tysiące pięćsetnych części)
   w 167/2500 cz (stu sześćdziesięciu siedmiu dwa tysiące pięćsetnych częściach)
   po 1/2 cz (jednej drugiej części)

Jeśli nie chcesz aby słowne brzmienie było odmieniane, powinieneś zmodyfikować ustawienia Licznik i mianownik w ułamku nie mogą być większe, niż 999999.

Począwszy od wersji 3.51 możliwa jest również słowna interpretacja części wyrażonych bez znaku dzielenia, np.:
   0,25 cz (dwadzieścia pięć setnych części)
   250 cz (dwieście pięćdziesiąt części)
   w 0,2 cz (dwóch dziesiątych częściach)
   w 150 cz (stu pięćdziesięciu częściach)


Numery ze znakiem łamania (np. numery działek)
Wartości, które mają być zapisane słownie, powinny mieć postać taką, jak opisano w punkcie "Liczby". Człony numeru oddziela się kreską ukośną.
Uwaga: nie są dopuszczalne odstępy w ciągach cyfr oraz między cyframi a znakiem łamania. Maksymalna wartość każdego z członów to ok. 2100000000.


Powierzchnie
Przy zapisie słownym powierzchni występuje najwięcej możliwości. Mogą to być dowolne zestawienia różnych jednostek miar, przy czym jednostki te muszą być pisane w kolejności od największej do najmniejszej.
   12ha 3a 45m2 - hektary + ary + metry kwadratowe
   12 ha 3 a - hektary + ary
   12ha 45m2 - hektary + metry kwadratowe
   3 a 45 m2 - ary + metry kwadratowe
Oprócz symbolu m2 do oznaczania metrów kwadratowych można również używać skrótu "mkw"
Przykład:
   75,8 mkw (siedemdziesiąt pięć i osiem dziesiątych metra kwadratowego)

Oprócz tego klasycznego zapisu, dopuszczalne są jeszcze dwa inne zapisy określające powierzchnie:
1) Hektary, ary oraz metry kwadratowe oddzielone są kropką, np. 15.00.34 ha
2) Za pomocą liczby z przecinkiem, np. 15,0134 ha

W obu powyższych przypadkach wynik rozwinięcia słownego będzie taki sam, i będzie zależał od wyboru sposobu reprezentacji słownej powierzchni (doSłownie - opcje, zakładka "doSłownie", "Powierzchnie")
W przypadku zaznaczenia "..ha" wynik będzie następujący:
   15,0134 ha (piętnaście i sto trzydzieści cztery dziesięciotysięczne hektara)
W przypadku zaznaczenia "..ha ..a ..m2" wynik będzie następujący:
   15,0134 ha (piętnaście hektarów jeden ar trzydzieści cztery metry kwadratowych)
w przypadku zaznaczenia "..ha ..m2":
   15,0134 ha (piętnaście hektarów sto trzydzieści cztery metry kwadratowe)
a w przypadku wyboru "..m2":
   15,0134 ha (sto pięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści cztery metry kwadratowe)


5. Wstawianie bieżącej daty
Wstaw datę Funkcja pozwala na wprowadzenie bieżącej daty do aktywnego dokumentu, w miejsce, w którym znajduje się kursor. Zamiast przycisku można, podobnie jak w przypadku innych przycisków użyć dowolnie zdefiniowanego klawisza skrótu.
Format wstawianej daty oraz możliwość, aby oprócz daty w postaci liczbowej do dokumentu został wstawiony od razu zapis słowny, należy ustawić w oknie opcji programu (ikona "doSłownie - opcje" na pasku narzędzie lub polecenie "doSłownie - opcje" w menu "Narzędzia").


6. Wykreskowanie
Wykreskuj Narzędzie "Wykreskuj" wyszukuje wszystkie niepuste i niewyśrodkowane linie zakończone jednym z czterech znaków przestankowych: "." (kropka), "," (przecinek), ":" (dwukropek) lub ";" (średnik) oraz znakiem końca akapitu i uzupełnia te linie znakiem zdefiniowanym przez użytkownika (w okienku ustawień). Domyślnie po instalacji programu tym znakiem jest myślnik ("-").

Począwszy od wersji 3.56 istnieje możliwość aby wykreskowane były linie bez względu na znak, którym są one zakończone. W tym celu należy w oknie "doSłownie - opcje" (zakładka "Wykreskuj") zaznaczyć opcję "bez względu na znak kończący linię".

Narzędzie "Usuń wykreskowanie" działa odwrotnie, tzn. usuwa wcześniej wstawione znaki.

Oba te narzędzia, domyślnie działają w całym dokumencie. Jeśli z pewnych powodów chcesz aby dokument był w całości wykreskowany, masz do wyboru kilka mozliwości:

a) Tylko selekcja
Jeżeli, przed użyciem narzędzia "Wykreskuj" lub "Usuń wykreskowanie", wyselekcjonowany (podświetlony) zostanie pewien fragment dokumentu, działanie funkcji zostanie ograniczone tylko do zaznaczonego obszaru.

b) Określenie początku i/lub końca obszaru działania
Wykreskuj Aby na stałe ograniczyć obszar działania funkcji, należy prawym przyciskiem myszki kliknąć w miejsce, które chcemy określić jako początek lub koniec obszaru i wybrać z podręcznego menu polecenie "Pierwsza linia" lub "Ostatnia linia". Program nie będzie modyfikował żadnej linii powyżej "Pierwszej" ani poniżej "Ostatniej" linii.

Jeżeli chcemy zrezygnować z ograniczeń obszaru działania, należy ustawić się na początku dokumentu i kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie " Wykreskuj - pierwsza linia". Tą samą operację trzeba przeprowadzić dla końca dokumentu i wybierając polecenie "Wykreskuj - ostatnia linia".

c) Tylko bieżąca linia
Istnieje możliwość, aby działanie funkcji wykreskowania oraz usuwania wykreskowania ograniczało się tylko do linii bieżącej (linii, w której znajduje się kursor).
Aby wybrać ten sposób działania modułu, wystarczy aby przed kliknięciem myszką w narzędzie "Wykreskuj" lub "Usuń wykreskowanie" wcisnąć klawisz "CTRL".
Ten sposób działania (tylko bieżąca linia) można uzyskać również bez wciskania klawisza CTRL poprzez zaznaczenie opcji "Ogranicz działanie tylko do bieżącej linii" w oknie "doSłownie - opcje" (zakładka "Wykreskuj").

d) Przerwanie wykreskowania
W dowolnym momencie podczas wykonywania się funkcji "Wykreskuj" lub "Usuń wykreskowanie", można przerwać jej działanie wciskając klawisz "ESC".


7. Numeracja paragrafów
Przed zastosowaniem funkcji związanych z numeracją paragrafów, warto sprawdzić ustawienia opcji dotyczących tego modułu, opisane w rozdziale Ustawienia opcji programu (Zakładka "§ - numeracja")

Pierwsze użycie tego modułu (jednej z dwóch dostępnych funkcji) w danym dokumencie spowoduje przenumerowanie istniejących już nagłówków paragrafów, to znaczy utworzonych w innym programie, utworzonych "ręcznie" przez użytkownika lub utworzonych w programie doSłownie w wersji starszej niż 3.61.

Wstaw paragraf Aby w miejscu bieżącym kursora, wstawić symbol paragrafu, wybierz narzędzie "Wstaw paragraf". Zamiast tego narzędzia można również wcisnąć skrót klawiszowy, jeśli został on przez użytkownika uprzednio zdefiniowany.
Każdorazowe użycie tej funkcji spowoduje wprowadzenie do bieżącego dokumentu, w miejscu w którym znajduje się kursor, nagłówka paragrafu, którego format będzie odpowiadał ustawieniom (w oknie "doSłownie - opcje") a numer będzie zgodny z numeracją pozostałych paragrafów w dokumencie.

Uwaga: nie należy ręcznie poprawiać ani wpisywać paragrafów, gdyż nie będą one "widziane" przez moduł automatycznej numeracji paragrafów. Do wstawiania nowych paragrafów należy zawsze używać narzędzia "Wstaw paragraf".

Jeśli chcesz, aby paragraf, który zamierzasz wprowadzić do dokumentu rozpoczął nową numerację paragrafów (od numeru 1), przed użyciem narzędzia "Wstaw paragraf" wciśnij klawisz CTRL.

Ten sam efekt - rozpoczęcia nowej numeracji paragrafów, możesz osiągnąć używając prawego przyciska myszki i wybierając z menu kontekstowego polecenie "Rozpocznij nową numerację paragrafów".
Możliwość rozpoczęcia nowej numeracji może okazać się pomocna na przykład w przypadku gdy akt ma wiele części z których każda powinna posiadać swoją niezależną numerację.

Aktualizuj numerację Aby ponumerować lub przenumerować nagłówki paragrafów należy użyć narzędzia "Aktualizuj numerację" lub klawisz skrótu zdefiniowany w oknie opcji programu.

Jeśli chcesz przenumerować paragrafy utworzone wcześniej, (np. przez wcześniejsze wersje programu "doSłownie"), przed użyciem narzędzia "Aktualizuj numerację" wciśnij klawisz CTRL. Narzędzie to powinno być zastosowane wraz z przyciskiem CTRL również w przypadku, gdy paragrafy zostały dopisane lub zmodyfikowane "ręcznie" (bez użycia funkcji "Wstaw paragraf").

Uwaga: po użyciu funkcji "Wstaw paragraf" nie jest konieczna aktualizacja numerów paragrafów, jest ona robiona automatycznie. Użycie narzędzia "Aktualizuj numerację" jest natomiast konieczne w przypadku usunięcia któregoś z paragrafów, lub w przypadku zamiany miejsc paragrafów w tekście (utraty chronologii numeracji).
W przypadku "wklejenia" paragrafu pochodzącego z innego dokumentu, utworzonego w starszej wersji programu doSłownie lub bez jego udziału, dla poprawy numeracji paragrafów niezbędne jest użycie narzędzia "Aktualizuj numerację" wraz z klawiszem CTRL.8. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
PKD Umożliwia wyszukanie i wprowadzenie do bieżącego dokumentu kodów PKD oraz ich interpretacji słownej.
Jego użycie może nastąpić w jednym z nastepujących przypadków:

1) Znany jest cały kod PKD
2) Znany jest początek kodu PKD
3) Kod PKD nie jest znany i trzeba go znaleźć

1) Jeśli znany jest cały kod PKD, należy należy go wpisać do dokumentu a następnie wcisnąć narzędzie "PKD" (lub zdefiniowany skrót klawiszowy). Wpisany kod PKD oraz jesgo postać słowna zostaną wprowadzone do dokumentu w formacie zdefiniowanym wcześniej przez użytkownika.

2) Jeśli znany jest początek kodu PKD, należy tak jak uprzednio wprowadzić go do dokumentu oraz użyć narzędzia "PKD".
Jeżeli wpisanemu początkowi kodu PKD odpowiada tylko jedna możliwość kodu, zostanie ona od razu wprowadzona dokumentu, tak jak w punkcie 1).
Jeśli natomiast istnieje wiele kodów odpowiadających wpisanemu początkowi, wyświetlony zostanie okno pokazujące wszystkie znalezione kody, których początek jest taki, jak wpisane na dokumencie przez użytkownika znaki.

Na przykład, po wpisaniu "50" i wybraniu narzędzia "PKD" pojawi się okno takie jak poniżej.

PKD

Jeśli poszukiwany kod pojawił się na ekranie, możemy wprowadzić go do dokumentu w jeden z następujących sposobów:
- klikając prawym przyciskiem myszki w poszukiwaną pozycję i wybierając polecenie "Dodaj do listy"
- klikając lewym przyciskiem myszki w poszukiwana pozycję i wybierając przycisk "Dodaj"
- podwójnie klikając w wybrany kod lewym przyciskiem myszki (tylko w przypadku podklasy)

Każda z wymienionych operacji spowoduje wpisanie (dopisanie) wybranego kodu w pole "Do wstawienia". Pole to zawiera listę kodów, które gotowe są do wstawienia do dokumentu.

W przedstawionym oknie możemy również:
- Wyświetlić cała strukturę PKD, wybierając przycisk "struktura PKD".
- Wyszukać innego ciągu znaków zawartego w treści podklasy.
- Uzyskać wyjaśnienia dotyczące wybranej podklasy, zaznaczając opcję "Pokaż opisy".
- Wstawić kolejne kody do bieżącego dokumentu bez zamykania okna.

Wszystkie wybrane kody pokazane są w polu "Do wstawienia". Jeśli któryś z nich został dodany do listy w sposób omyłkowy, można go stamtąd usunąć, wybierając go i następnie klikając prawym przyciskiej myszki oraz wybierając polecenie "Usuń z listy".

Ostateczne wprowadzenie kodów wyświetlonych w polu "Do wstawienia" do dokumentu odbywa się po wybraniu przycisku "OK". Aby zamknąć okno bez wprowadzania wybranych kodów do bieżącego dokumentu, należy nacisnąć klawisz "Esc".

3) Jeśli kod PKD nie jest znany, w miejscu, w którym chcesz wstawić kod PKD, wybierz narzędzie "PKD" (lub wciśnij zdefiniowany klawisz skrótu). Pojawi się opisane wcześniej okno PKD, które tym razem będzie przedstawiało całą strukturę PKD. Aby poruszać się w strukturze PKD, należy za pomocą myszki klikać w poszczególne gałęzie.
Możesz ograniczyć liczbę wyświetlanych kodów wpisując w pole "szukaj" poszukiwany wyraz lub wyrazy i klikając przycisk "Szukaj".
Wyszukiwane będą tylko te kody, których nazwa zawiera dokładnie takie same ciągi znaków jak wpisane w polu "Szukaj"
Jeśli chcesz, aby wyświetlone były tylko kody PKD odpowiadające podklasom, zaznacz opcję "tylko w podklasach".

Wszystkie operacje opisane powyżej (w punkcie 2) będą miały zastosowanie również i tutaj.

Struktura PKD, na której opiera się program jest zgodna z nowelizacją z Dz. U. Nr 33 z dnia 20 stycznia 2004 r., poz. 289, obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r.

Począwszy od wersji 4.38 wyszukiwanie odbywa się nie tylko w podklasach, ale we wszystkich gałęziach struktury PKD (chyba, że użytkownik zaznaczy, że ma być inaczej.)
Funkcja wyszukiwania jest bardziej "inteligentna", umożliwia szukanie wielu słów lub fragmentów słów.


9. Kalkulator Opłat Notarialnych
Kalkulator Opłat Notarialnych W celu uruchomienia Kalkulatora należy wybrać ikonę "Kalkulator Opłat Notarialnych" znajdująca się w pasku narzędzi "doSłownie" lub uprzednio zdefiniowanym klawiszem skrótu.

Pierwsze użycie Kalkulatora
Po naciśnięciu narzędzia Kalkulatora, na ekranie pojawi się okno podobne do tego przedstawionego poniżej.

Kalkulator Opłat Notarialnych
Okno podzielone jest na kilka obszarów, tematycznie grupujących pola z danymi oraz przyciski:

- Taksa notarialna,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych,
- Darowizna,
- Opłata sądowa

Pola w kolorze białym mogą być wypełniane przez użytkownika.
Pola w kolorze żółtym zawierają wyniki obliczeń i nie mogą być przez użytkownika modyfikowane.


Krótki przepis na wyliczenie należnych opłat

TAKSA NOTARIALNA

Ustaw kursor na polu "Podstawa" (w obszarze Taksa notarialna) i wpisz kwotę będącą podstawą do obliczenia taksy notarialnej.
Za pomocą myszki wybierz współczynnik (pole "Współcz.") służący do obliczenia taksy notarialnej.
W przypadku, gdy naliczony będzie również koszt wniosku do sądu, należy zaznaczyć tę opcje.
Jeśli oprócz opłaty podstawowej są jeszcze inne opłaty z tytułu taksy notarialnej, kliknij w ikonę "Nowy" (znajdująca się w obszarze "Taksa Notarialna").
W polu "Współcz." wybierz pozycję oznaczoną "kwota" (lub współczynnik, jeśli ta opłata ma być również liczona stosunkowo).
W polu "Netto" (które po wykonaniu poprzedniej operacji stało się białe) wpisz wartość wynagrodzenia netto
Wpisz ilość wypisów i ew. popraw cenę netto za 1 stronę wypisu.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Jeśli podatek ma być naliczony, wpisz wysokość podstawy. Jeśli kwota od której ma być naliczony podatek jest taka sama, jak podstawa, która służyła do obliczenia taksy notarialnej, możesz w polu "Podstawa" użyć prawego przycisku myszki dla wprowadzenia tej kwoty.
Wybierz stawkę % (domyślnie wynosi ona 2%).
Jeśli umowa jest umową spółki, w polu "Stawka" wybierz pozycję oznaczoną "spółka". Umożliwi to odpowiednie naliczenie wysokości opłaty. W pole "Kwota uiszcz." wpisz opłatę, która już została uiszczona. Wartość należnej opłaty zostanie pomniejszona o tę kwotę.
Jeśli oprócz tej opłaty podstawowej występuje jeszcze inna opłata związana z podatkiem od czynności cywilno-prawnych, podobnie jak w przypadku taksy notarialnej można wprowadzić dodatkową opłatę, używając małego przycisku "Nowy" znajdującego się w obszarze "Podatek od cz. c-p".

W podobny sposób wypełnij pozostałe opłaty: OPŁATA SĄDOWA i PODATEK OD DAROWIZNY

Po zakończeniu tych operacji, w dolnej części okna - w obszarze opisanym "Do zapłaty" znajdują się wyliczone sumaryczne kwoty do zapłaty, a w polach oznaczonych jako "Razem" dla każdego typu opłaty podane są sumaryczne wartości tych opłat. Po skończeniu wprowadzania opłat, wybierz przycisk Ok.


Opis okna Kalkulatora Opłat Notarialnych
Sposób postępowania przy definiowaniu poszczególnych opłat jest bardzo podobny. Poniższa ilustracja opisuje, dla przykładu, obszar "Taksa Notarialna".

Kalkulator Opłat Notarialnych

Powyżej opisany został obszar "Taksa notarialna". Inne obszary mogą się od niego nieco różnić.

Pole "Kwota wykorz." w obszarze "Darowizna" umożliwia wprowadzenie kwoty darowizny już wykorzystanej przez te same osoby w czasie przewidzianym przez prawo. Kwota to będzie uwzględniona przy obliczaniu opłaty.

Przycisk "Konfiguruj stawki" w obszarze "Darowizna" otwiera okno modyfikujące stawki dla grupy podatkowej która ustawiona jest aktualnie w polu "Grupa".


Wprowadzanie wyników obliczeń do dokumentu
Po zamknięciu okna kalkulatora za pomocą przycisku "Ok" wszystkie obliczone wartości są zachowane i można je wprowadzić do bieżącego dokumentu.
W tym celu należy ustawić kursor w miejscu, gdzie chcemy wstawić obliczoną wartość i nacisnąć prawy przycisk myszki.
Na ekranie pojawi się menu kontekstowe, a w jego dolnej części zobaczymy polecenia związane z Kalkulatorem Opłat Notarialnych:

Kalkulator Opłat Notarialnych
- Kalkulator: wstaw kwotę
- Kalkulator: wstaw kwotę + słownie

Przez rozwinięcie jednego z tych poleceń, wybieramy odpowiednią wartość. W zależności od naszego wyboru, zostanie ona wstawiona wraz z rozszerzeniem słownym lub bez niego.

W rozwijalnym menu pojawiają się tylko te opłaty, które zostały wyliczone w oknie kalkulatora.Uwaga: Przy ponownym wejściu do okna kalkulatora na tym samym dokumencie i zmianie pewnych wartości (np. podstawy), wszystkie wartości wprowadzone uprzednio do dokumentu zostaną automatycznie zaktualizowane.


Zaokrąglenia kwot pieniężnych
Kwoty będące podstawą do obliczeń opłaty sądowej oraz wyliczone opłaty sądowe zaokrąglane są do dziesiątek groszy "w górę" (np. kwota 150,12 zostanie zaokrąglona do 150,20).

Wartość taksy notarialnej netto zaokrąglana jest do całych złotych (w celu uzyskania dokładnej kwoty podatku VAT).

Wartość podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od darowizn zaokrąglana jest do dziesiątek groszy.

Opcjonalnie: kwoty będące podstawą do obliczeń taksy notarialnej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od darowizn, mogą być zaokrąglane do całych złotych. Aby skorzystać z tej możliwości, należy w Ustawieniach taksy notarialnej zaznaczyć odpowiednią opcję.


Uwagi końcowe
Użytkownik ma możliwość określenia jaki ma być format kwot liczbowych wprowadzanych do dokumentu przez program. W tym celu należy wybrać w oknie kalkulatora przycisk "Opcje".

Format rozszerzenia słownego, wstawionego przez program, będzie odpowiadał ustawieniom dla kwot pieniężnych z okna "doSłownie - opcje" opisanym we wcześniejszej części tego dokumentu.

Wszystkie ustawienia i wartości, które użytkownik wprowadził w oknie kalkulatora zostaną automatycznie zapisane wraz z zapisem bieżącego dokumentu. Przy późniejszym otwarciu tego samego dokumentu i wywołaniu Kalkulatora, okno kalkulatora zawierać będzie wszystkie wcześniej wprowadzone wartości i ustawienia.

Jeśli w tym samym momencie otwartych jest kilka dokumentów, każdy z nich zachowuje niezależnie od pozostałych wszystkie parametry kalkulatora.

Aby zamknąć okno kalkulatora bez zapamiętywania dokonanych zmian należy, zamiast przycisku "Ok", wybrać klawisz "Esc".

W przypadku, gdy opłata danego typu występuje zarówno jako kwota stosunkowa (obliczana jako procent od podstawy) oraz kwota o stałej wysokości, sugerujemy wprowadzenie kwoty stosunkowej jako pierwszej. Umożliwi to późniejsze łatwiejsze modyfikowanie podstawy - kalkulator otwiera się zawsze na pierwszej opłacie.

Jeśli stawki stosowane do obliczenia poszczególnych opłat uległy zmianie, użytkownik może sam wprowadzić te zmiany do programu. W tym celu należy wybrać przycisk znajdujący się przy opłacie, dla której chcemy zmienić sposób liczenia. W przypadku Taksy notarialnej można w ten sposób zmienić również wysokość opłaty za wniosek do sądu.


10. Moduł Klienci
Klienci W celu uruchomienia modułu Klienci należy wybrać ikonę "Klienci" znajdująca się w pasku narzędzi "doSłownie" lub odpowiedniego klawisza skrótu (uprzednio zdefiniowanego w oknie doSłownie - opcje).

Klienci
Przed pierwszym użyciem modułu, użytkownik musi określić katalog, w którym przechowywane będą dane.

Jeżeli dane tego modułu mają być dostepne dla innych użytkowników, należy podać nazwę takiego katalogu, który jest widoczny w sieci.
Działanie modułu "Klienci" jest intuicyjne, ograniczymy się zatem tylko do paru wyjaśnień:

Klienci W zależności od wyboru typu klientów, "Osoby fizyczne" lub "Firmy" zmienia się zawartość listy (lewa strona okna)oraz dane do wypełnienia (prawa strona okna).

Wyszukiwanie klientów odbywa się poprzez wpisanie w pole "Szukaj" dowolnego fragmentu nazwiska, imienia (lub nazwy), adresu lub numeru NIP. W miarę wpisywania kolejnych liter, lista zawierać będzie tylko spełniających wpisane kryterium klientów.


Przeniesienie danych klienta do dokumentu odbywa się przez wykonanie następujących operacji:

a) Wybierz klienta na liście z lewej strony okna (przez kliknięcie myszką)
b) Kliknij przycisk "Ok" (spowoduje to zamknięcie okna i zapamiętanie danych wybranego klienta)
c) Kliknij prawym przyciskiem myszki, w dokumencie Word, miejsce, gdzie chcesz wstawić dane klienta (pojawi się menu)
d) Wybierz lewym przyciskiem myszki odpowiedni element danych klienta
e) Powtarzaj punkty c) i d) aż do wstawienia wszystkich koniecznych danych.

Dane wstawiane są dokładnie w takiej formie, w jakiej są one wprowadzone do formularza.


11. Funkcja "doSłownie" w Excelu
Funkcja zamienia liczbę na postać słowną.
Dotyczy wyłącznie kwot pieniężnych. Wartość słowna wyrażona jest zawsze w złotych i groszach.

Składnia:
dosłownie(liczba)

Np. w komórce, gdzie chcemy uzyskać postać słowną komórki A1, wpisujemy:
=dosłownie(A1)